Rich Dad, Poor Dad

På denna sida

”Rich Dad Poor Dad” är en bästsäljande bok av Robert T. Kiyosaki som publicerades för första gången 1997. Den utforskar kontrasten mellan författarens ”fattiga pappa”, hans biologiska far som var välutbildad men hade det svårt ekonomiskt, och hans ”rika pappa”, fadern till en vän som inte hade någon akademisk utbildning men var ekonomiskt framgångsrik, och som blev något av en fadersfigur för Kiyosaki.

Boken fokuserar på att lära ut vikten av ha finansiell intelligens, att göra investeringar, att skapa passiva inkomster och att bryta sig loss från idén om att man ska arbeta ihop varje krona själv och inte ha inkomster från investeringar.

”Rich Dad Poor Dad” har blivit en mycket omdiskuterad bok inom fältet personlig finans. Den har inspirerat miljontals läsare världen över att ompröva sina synsätt på pengar, investeringar och arbete. Samtidigt har både boken och Kiyosakis affärsverksamheter fått ta emot mycket hård kritik, och hans seminarieverksamhet har varit föremål för flera kritiska dokumentärer. Trots detta har ”Rich Dad Poor Dad” fortsatt att inspirera många till att förändra sitt sätt att tänka kring pengar och investeringar. Det är dock viktigt för läsare att kritiskt utvärdera bokens råd.

rich dad ooor dad

Finns Rich Dad, Poor Dad på svenska?

Ja, boken gavs ut på svenska år 2003 och gavs då titeln ”Rich Dad, Poor Dad – Vägen till ekonomisk framgång”.

Numera finns ”Rich Dad, Poor Dad – Vägen till ekonomisk framgång” även tillgänglig som e-book.

Summering

Boken börjar med att vi får lära känna författaren som ung pojke. Den unga huvudpersonen observerar hur hans två fadersfigurer – hans biologiska far och fadern till en vän – har olika syn på ekonomi och finanser.

Hans biologiska far är ”poor dad”, den fattiga pappan. Han är välutbildad och gjort karriär inom utbildningsvärlden, och trycker på vikten av akademiska framgångar, anställningstrygghet och att begränsa sina utgifter.

Vännens far är ”rich dad”, den rika pappan. Han har inte någon akademisk utbildning, men är en framgångsrik entreprenör som tycker att det är viktigt att bygga upp en tillgångsportfölj, investera klokt och samla på sig finansiell kunskap.

Genom boken delar Kiyosaki med sig av anekdoter och konversationer han haft med ”den rika pappan”. Den rika pappan guidar den unge Kiyosaki till en bättre förståelse kring teman som pengar, ekonomi, hur man skapar rikedom och ekonomiskt oberoende.

Kiyosaki lär sig viktiga insikter om skillnaden mellan tillgångar och skulder, vikten av finansiell utbildning och varför man ska ta välkalkylerade risker.

I boken ”Rich Dad, Poor Dad” propagerar Kiyosaki för att det är viktigt att skaffa sig tillgångar som är inkomstgenererande, till exempel hyresfastigheter och affärsverksamheter, och undvika onödiga utgifter och dåliga skulder – till exempel överdrivna konsumtionskrediter.

Boken handlar mycket om olika attityder vi kan ha rörande pengar och deras intjänande, och trycker på vikten av att utveckla ett positivt förhållande till rikedom och arbeta bort idéer du har som håller dig tillbaka och begränsar dig.

Några av de centrala idéerna i boken

 1. Förstå skillnaden mellan tillgångar och skulder: En av de mest grundläggande principerna som Kiyosaki betonar är vikten av att kunna skilja mellan tillgångar och skulder. En tillgång sätter pengar i din ficka, medan en skuld tar pengar från din ficka. För att bygga rikedom är det viktigt att investera i tillgångar som genererar inkomst.
 2. Vikten av finansiell utbildning: Kiyosaki argumenterar för att det traditionella utbildningssystemet inte förbereder elever för den verkliga världen när det gäller pengar och investeringar. Han betonar behovet av att söka kunskap och utbildning om finanser och investeringar utanför den formella utbildningsvägen.
 3. Arbeta för att lära dig saker, inte bara för att tjäna pengar: En annan viktig lärdom från boken är att välja jobb och karriärvägar som erbjuder de bästa möjligheterna till lärande och tillväxt, snarare än de som erbjuder den högsta omedelbara inkomsten. Genom att utveckla sina färdigheter och sin kunskapsbas kan man öka sin potential för att generera rikedom på lång sikt.
 4. Skapa passiva inkomster: Boken betonar vikten av att skapa inkomstkällor som inte kräver din tid och ansträngning för att tjäna pengar. Investeringar i fastigheter, aktier, obligationer och annat som kan generera passiva inkomster är nyckeln till finansiell frihet enligt Kiyosaki.
 5. Fördelen med att ta risker: Kiyosaki diskuterar också vikten av att vara villig att ta kalkylerade risker för att uppnå ekonomisk framgång. Att övervinna rädsla för ekonomiskt misslyckande är avgörande för att uppnå rikedom.

Att skilja mellan tillgångar och skulder

För att praktiskt tillämpa Kiyosakis princip om att skilja mellan tillgångar och skulder, bör du:

 • Granska din personliga balansräkning: Identifiera vilka av dina ägodelar som faktiskt genererar inkomst (tillgångar) och vilka som kostar dig pengar (skulder).
 • Prioritera investeringar i tillgångar: Fokusera på att investera i saker som fastigheter som ger hyresintäkter, aktier som betalar utdelning och andra investeringar som genererar en kontinuerlig inkomstström.

Vikten av finansiell utbildning

Kiyosaki betonar vikten av att utveckla finansiell intelligens, vilket inkluderar kunskap om bokföring, investeringar, marknadsförståelse och lagar kring skatter. För att förbättra din finansiella intelligens rekommenderar han att du:

 • Läser böcker om personlig finans och investeringar: Det finns en mängd resurser tillgängliga som kan ge dig en solid grund i ekonomiska principer.
 • Deltar i kurser och seminarier: Sök efter möjligheter att lära dig från finansiella experter och erfarna investerare.
 • Skaffar dig en mentor: Om möjligt, hitta någon som kan vägleda dig genom dina ekonomiska beslut och hjälpa dig att lära av både deras framgångar och misstag.

Att arbeta för att lära sig mer

För att optimera din karriär och dina inkomstmöjligheter genom lärande, överväg att:

 • Välja jobb som erbjuder unika inlärningsmöjligheter: Även om lönen kanske inte är den högsta från början kan erfarenheterna och kunskapen du får vara värdefull för din framtida ekonomiska framgång.
 • Fortsätt att utbilda dig: Oavsett om det är genom formell utbildning, självlärd kunskap, eller praktiska erfarenheter, fortsätt att bygga på din kunskapsbas.

Att skapa passiva inkomster

Att skapa passiva inkomster är centralt för att uppnå ekonomisk frihet. Några steg för att komma igång inkluderar:

 • Investera i inkomstgenererande tillgångar: Börja med att investera i lågrisk-tillgångar som utdelningsaktier eller indexfonder, och utöka sedan till andra områden som fastigheter eller egen företagsverksamhet.
 • Automatisera dina investeringar: Dra nytta av automatiska investeringsplaner som kontinuerligt investerar en del av din inkomst i utvalda tillgångar.

Att ta välövervägda risker

Kiyosaki uppmanar till mod när det gäller att ta kalkylerade risker. För att göra detta på ett ansvarsfullt sätt:

 • Gör noggrann research: Innan du gör en investering, se till att du förstår vad du investerar i och känner till de potentiella riskerna och avkastningen.
 • Börja smått: Om du är ny på investeringsscenen, börja med mindre summor pengar tills du får mer erfarenhet och komfort.
 • Ha en utgångsstrategi: Vet när och hur du ska kliva ur en investering innan du går in.

Genom att följa dessa principer och aktivt arbeta mot att förbättra din ekonomiska kunskap och intelligens, kan du öka din förmåga att skapa och behålla rikedom

Kritik

Trots att ”Rich Dad Poor Dad” har blivit en mycket populär och inflytelserik bok inom personlig finans, har den också mött kritik på flera punkter. Här är några exempel:

1. Brist på praktiska råd

En vanlig kritik är att boken är stor på inspiration men liten på konkreta, praktiska steg för att uppnå ekonomisk framgång. Kritiker menar att boken ger en översiktlig förståelse för vikten av finansiell utbildning och investeringar, men saknar detaljerade strategier för hur man faktiskt går till väga.

2. För mycket anekdoter, för lite forskning

Boken har kritiserat för att bygga väldigt mycket på enskilda anekdoter och sakna stöd i form av forskningsresultat och liknande. Det är lätt att hitta stöd för sina idéer om man kan plocka ut anekdoter som styrker dem och ignorera resten.

3. Överförenkling av ekonomiska principer

Kiyosaki presenterar vissa ekonomiska principer på ett sätt som vissa anser vara överförenklat, såsom hans definition av tillgångar och skulder. Kritiker pekar på att denna förenkling inte alltid håller i den komplexa verkligheten.

4. Är ramberättelsen sann?

Det har funnits diskussioner om huruvida ”rika pappa”-figuren verkligen existerar eller om han är en fiktiv karaktär skapad för att framföra bokens budskap. Vissa läsare och kritiker ifrågasätter därför bokens anekdoter och lektioner baserade på denna karaktär. Kiyosaki marknadsför boken som om den är sann, vilket gör att läsarna förväntar sig att han ska hålla sig till sanningen, till skillnad från till exempel en roman som marknadsförs som fiktion.

5. Riskbenägenhet

Kiyosakis betoning på att ta finansiella risker och investera aggressivt i fastigheter och andra tillgångar har kritiserats för att potentiellt uppmuntra läsare utan tillräcklig erfarenhet eller förståelse att göra farliga finansiella val. Det finns en oro för att bokens råd kan leda oerfarna investerare att ta på sig mer risk än vad de kan hantera.

I januari 2024 avslöjade Kiyosaki att han hade 1,2 miljarder USD i skulder.

5. Fokus på skapande av skulder

Även om Kiyosaki pratar om att skilja mellan goda och dåliga skulder, anser vissa kritiker att hans råd kan tolkas som att uppmuntra till användning av skulder för att skapa rikedom. Detta kan vara riskabelt och inte alltid realistiskt eller hållbart för alla individer.

6. Kritik mot det traditionella utbildningssystemet

Boken är öppet kritisk mot det traditionella utbildningssystemet för dess brist på finansiell utbildning. Vissa pedagoger och kritiker hävdar att denna syn är alltför ensidig och ignorerar värdet av en holistisk utbildning som omfattar ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter.