Köpa aktier

Det finns idag gott om sajter online där man kan registrera sig, göra en insättning och börja handla med aktier. Framväxten av denna typ av sajter online har gjort att transaktionskostnaderna för aktiehandel har sjunkit och det går idag alldeles utmärkt att som småsparare investera i aktier direkt istället för att gå omvägen via en aktiefond, kapitalförsäkring eller liknande. Samtidigt innebär det att man själv måste ta ett ökat ansvar för att kontrollera att sajten är seriös och uppfyller de krav som lagen ställer.aktier-online

I Sverige finns det i skrivande stund tre företag som driver handelsplattformar med tillstånd från Finansinspektionen (FI), och två företag som har tillstånd att driva en eller fler reglerade marknader (börser). Den lagliga regleringen är mycket striktare för reglerade marknader (börser) än för handelsplattformar. Vidare finns det även värdepappersbolag i Sverige som lagligen organiserar handel med aktier utan att vara en börs eller handelsplattform.

Börser

De två företag som har tillstånd från FI att driva reglerade marknader är Nasdaq OMX Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB. Nasdaq OMX Stockholm AB driver den reglerade marknad som i dagligt tal kallas för Stockholmsbörsen. På Stockholmsbörsen är aktielistan uppdelad i Large Cap, Mid Cap och Small Cap.

Handelsplattformar

De tre företag som har tillstånd från FI att driva handelsplattformar är:

  • Nasdaq OMX Stockholm AB (First North)
  • Nordic Growth Market NGM AB (Nordic MTF)
  • Aktietorget AB (Aktietorget

Handeln på en handelsplattform kan omfatta både aktier som är noterade på någon börs och aktier som inte är börsnoterade.

Annan organiserad handel med aktier

Det finns flera värdepappersbolag i Sverige som organiserar handel med aktier utan att vara en börs eller handelsplattform. De måste ända följa vissa regler, bland annat finns det är krav på att de ska ha en marknadsövervakningsfunktion.

Aktier i publika aktiebolag vs aktier i privata aktiebolag

Publika aktiebolag måste följa betydligt striktare regler än privata aktiebolag, vilket är viktigt att tänka på när man borslistade-aktierväljer vilka aktiebolag man ska investera i. De strikta reglerna består både av svensk lagstiftningen och av regler som börsen där aktierna är noterade har beslutat om.

Svensk lag kräver att ett publikt aktiebolag har minst 500 000 kronor i aktiekapital. Minst hälften av styrelsns ledamöter måste väljas av bolagsstämman. På bolagsstämman är det aktieägarna i bolaget som har rösträtt, och det informationsmaterial som de får ta del av innan bolagsstämman måste innehålla information om de föreslagna kandidaternas parallella uppdrag. En annan viktig regel för publika bolag är att styrelseordförande och VD inte får vara samma person.

Om ett publikt aktiebolags aktier handlas på en reglerad eller oreglerad marknadsplats måste bolaget uppfylla särskilda regler avseende informationsgivning, till exempel vad gäller delårsrapportering.

Ett privat aktiebolag behöver inte följa lika strikta regler, men har samtidigt en mer begränsad frihet när det gäller att rikta erbjudanden om teckning av aktier. Aktierna i ett privat aktiebolag får inte handlas på en reglerad marknadsplats. Däremot får aktiebolaget till exempel rikta ett erbjudande om teckning av aktier till en begränsad krets som redan har anmält att de är intresserade av att motta denna typ av erbjudanden. Ett privat aktiebolag behöver inte ha mer än 50 000 kronor i aktiekapital.

Prospektskyldighet

Det är bara vissa aktiebolag som har så kallad prospektskyldighet när de riktar ett erbjudande till allmänheten om teckning eller förvärv av aktier. Om ett aktiebolag har prospektskyldighet innebär det att de måste upprätta ett prospekt som måste följa vissa regler och lämnas in till Finansinspektionen för granskning och godkännande innan de kan rikta sig erbjudande till allmänheten.

Ett erbjudande som ges av ett aktiebolag som inte är prospektskyldigt kallas för oreglerat erbjudande. Om man väljer att investera i ett sådant aktiebolag är det viktigt att tänka på att det erbjudande man får av bolaget inte är granskat och godkänt av Finansinspektionen. Om man får en skriftlig informationshandling är dett inte ett prospekt utan ett informations- eller investeringsmemorandum.